Мета сертифікатної програми

Поглиблення базових і формування спеціальних знань, вмінь і навичок з програмно-апаратних систем і комплексів захисту, підготовка висококваліфікованих фахівців для розробки, конструювання та забезпечення функціонування охоронних комплексів приміщень та об’єктів.

Особливості участі слухачів Сертифікатної програми

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського (освітньо-професійних програм «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації» й «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей», а також освітньо-наукової програми “Електроніка”) так і зовнішні слухачі. Зовнішні слухачі зобов’язані пройти комплексне тестування для перевірки базових знань за освітньою програмою «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації» або «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей». Успішне тестування свідчитиме про готовність студента до опанування освітніх компонентів сертифікатної програми. Сертифікатна програма розрахована на студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.

Перелік освітніх компонентів

Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми – 23 кредитів ЄКТС