Вибіркові дисципліни, магістр2022-02-18T14:40:00+02:00

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ

КАФЕДРА АКУСТИЧНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

КАФЕДРАЛЬНИЙ Ф-КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки
ОПП та ОНП

Ухвалено на засіданні
вченої ради ФЕЛ

від 28 січня 2022 р.

протокол № 01/2022 р.

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Інструкція користувачам каталогу

 1. Кількість і обсяг (у кредитах ЄКТС) навчальних дисциплін, які може обрати студент (вибіркових дисциплін) визначається навчальним планом. У навчальному плані зазначається також семестр, у якому викладається вибіркова дисципліна, форма семестрового контролю, види та обсяги навчальних занять.
 2. Безпосередній вибір студентами дисциплін здійснюється шляхом анкетування та написання заяви з переліком обраних дисциплін. Кожний студент заповнює Заяву про включення в його індивідуальний план дисциплін вільного вибору, в якій зазначає дисципліни, що він бажає вивчати в наступному навчальному році (з урахуванням визначених у навчальному плані кількості дисциплін, їх обсягу у кредитах ЄКТС та семестру вивчення).
 3. Студент в межах визначеної кількості може обрати дисципліни із кафедрального Ф каталогу кафедри факультету, на якій він навчається. З кожного освітнього компоненту студент обирає одну дисципліну.
 4. Процедура вибору дисциплін здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) та третього (доктор філософії) рівня вищої освіти дисциплін з Ф-Каталогу здійснюється на початку весняного семестру. Обрані дисципліни вивчатимуться упродовж наступного навчального року. Результати вибору використовуються для формування відповідних робочих навчальних планів та індивідуальних навчальних планів.
 5. Процедура вибору дисциплін з Ф-Каталогу здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання здійснюється на початку осіннього семестру. Обрані дисципліни вивчатимуться у весняному семестрі того ж року навчання та/або у осінньому семестрі наступного року. Узагальнені результати використовуються для коригування відповідних робочих навчальних планів та індивідуальних навчальних планів.
 6. Навчальні групи для вивчення вибіркових навчальних дисциплін мають бути чисельністю не менше:
  • 5 осіб для першого (бакалаврського) рівня ВО;
  • 1 особу для другого (магістерського) рівня ВО;
  • 1 особу для третього (освітньо-наукового) рівня ВО.
 7. У разі неможливості формування навчальної групи для вивчення певної дисципліни, студентам надається можливість або здійснити повторний вибір – приєднавшись до вже сформованих навчальних груп, або опановувати обрану дисципліну індивідуально з використанням змішаної форми навчання та індивідуальних консультацій (можливість надається за обґрунтованою заявою студента та рішенням кафедри, яка забезпечує викладання цієї дисципліни).
 8. Студент не може двічі обрати одну й ту ж саму навчальну дисципліну.
 9. Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно, або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається в деканат із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши відповідні документи.
 10. Здобувач ВО, який знехтував своїм правом вибору, може бути записаний на вивчення навчальних дисциплін, обраних завідувачем випускової кафедри для оптимізації навчальних груп і потоків.
 11. Обрані студентом навчальні дисципліни зазначаються у його індивідуальному навчальному плані.
 12. Не допускається зміна обраних дисциплін після початку навчального семестру, в якому вони викладаються.
 13. Більше інформації про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін можна знайти у відповідному Положенні про порядок реалізації здобувачами вищої освіти факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Вибіркові дисципліни із кафедрального Ф-Каталогу студенти обирають відповідно до «Положення про порядок реалізації студентами Факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін».

Мінімальну кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни кафедрального Ф-каталогу затверджує наукова рада факультету електроніки.

Каталог містить анотований перелік дисциплін які запропоновано для вибору студентами другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

Студенти першого року навчання за науковою та професійною освітніми програмами мають вибрати 5 вибіркових дисциплін загальним обсягом 23 кредити.

Студенти, що навчаються за науковою освітньою програмою на другий рік навчання мають обрати 2 вибіркові дисципліни загальним обсягом 8 кредитів.

Обрані студентом навчальні дисципліни зазначають у його індивідуальному навчальному плані.

Більше інформації про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін можна знайти у відповідному Положенні факультету електроніки про порядок реалізації студентами (аспірантами) права на вільний вибір навчальних дисциплін.

* Дисципліни, які студенти опановують в рамках сертифікатної програми “Програмно-апаратні комплекси захисту приміщень”, введеної в дію наказом №НОН/126/2021 від 19.05.2021 р.

** Дисципліни, які можуть обрати лише студенти, які беруть участь в сертифікатній програмі “Програмно-апаратні комплекси захисту приміщень”

Освітньо-наукова програма підготовки

1 семестр

Відсутні

2 семестр

Інжиніринг акустичних інформаційних систем

Проектування акустичних приладів та систем

Підготовчо-знімальний період кіновиробництва

Системи відеоспостереження

Пристрої відображення та реєстрації інформації

Цифрові телевізійні системи

Конструювання акустичних приладів та систем

Конструювання медичних акустичних приладів та апаратів

Організація та технічне забезпечення світлових шоу

Технічні засоби Інтернету речей

Проектування роботизованих електронних пристроїв та систем

Оптоелектроніка та нанофотоніка

Оптоелектронні інформаційні системи

Акустичне обладнання студій та приміщень

Апаратна обробка акустичних сигналів

Апаратне забезпечення безпроводових систем безпеки

Пост-виробництво в кінематографії

Системи технічного зору та розпізнавання образів

Компоненти електронних систем керування

Електронно-фотонні методи в екології

Моделювання акустичних процесів

Моделювання біоакустичних процесів

Технології створення освітніх комп’ютерних ігор та проектування доповненої реальності

Безпроводові сенсорні мережі

Мікропроцесорні системи на базі ARM процесорів

Технологія виробництва електронних і квантових приладів

Психоакустика

Шуми та вібрації

Програмне забезпечення безпроводових систем безпеки

Організація телевізійного виробництва

Технології Інтернету речей

Технології Інтернету речей в електроніці

Матеріалознавство в електроніці та фотоніці

Освітньо-професійна програма підготовки

1 семестр

2 семестр

Освітньо-наукова програма підготовки

3 семестр