Мета сертифікатної програми

Поглиблення базових і формування спеціальних знань, вмінь і навичок з електроніки, програмування, безпроводових технологій та технологій Інтернету речей, підготовка висококваліфікованих фахівців для розробки, конструювання та забезпечення функціонування електронних охоронних комплексів приміщень та об’єктів.

Особливості участі слухачів Сертифікатної програми

Слухачами сертифікатної програми можуть бути студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського освітніх програм «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей» та «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації». Сертифікатна програма розрахована на студентів 3-4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.

Перелік освітніх компонентів

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю
Вибіркові освітні компоненти
Безпроводові технології Інтернету речей 4 Залік
Конструювання пристроїв Інтернету речей 4 Залік
Вступ до проектування пристроїв Інтернету речей* 4 Залік
Основи проектування систем Інтернету речей* 4 Залік
Енергозабезпечення та електромагнітна сумісність пристроїв Інтернету речей 4 Залік
* Освітні компоненти, підготовка за якими здійснюється за підтримки ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аякс»» за договором про дуальну форму здобуття вищої освіти

Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми – 20 кредитів ЄКТС

Нормативна документація