[:uk]

Чудова людина, викладач, вчений, доктор технічних наук, професор Марк Ілліч Карновський закінчив Київський політехнічний інститут у 1935 році, а з 1939-го — очолював на протязі сорока років кафедру акустики Київського інституту кіноінженерів (з 1954 року інститут кіноінженерів ввійшов до складу КПІ).

В 1943 р. М.І. Карновському присуджено вчений ступінь доктора технічних наук, у 1945 р. він затвердженнй у вченому званні професора й працював на кафедрі акустики і акустоелектроніки до останніх днів життя. В 1972 року на базі підрозділів НДС двох кафедр була створено Проблемну лабораторію гідроакустики (ПЛГА). Науковим керівником її було призначено М.Ф. Волернера, заступником — М.І. Карновського. ПЛГА складалась з двох відділів, підпорядкованих, відповідно, двом кафедрам. У цей період підйому науково-дослідної роботи М.І. Карновським на кафедрі було фактично створено Київську школу статистичної гідроакустики. Характерною відзнакою кафедри завжди був тісний зв’язок її діяльності з науково-дослідними роботами, які проводилися у Проблемній лабораторії гідроакустики, Київському НДІ гідроприладів та інших профільних організаціях країни. Марк Ілліч Карновський був засновником у КПІ електроакустичного факультету.

Плодотворна науково-практична та педагогічна діяльність Марна Ілліча широко відома й визнана у нас та за кордоном. Ще в 19401948 рр. з’явилися його фундаментальні роботи із спрямовуючих властивостей складних випромінювачів, звукових лінз, резонаторів та сирен. Результати наукових досліджень М.І. Карновського та викладачів кафедри доповідались на міжнародних, всесоюзних, республіканських та інших конференціях, симпозіумах, школах-семінарах, друкувалися у багатьох наукових журналах. Наукові співробітники керованої М.І. Карновським кафедри були нагороджені медалями, грамотами, отримали сотні авторських свідоцтв. У 1974 р. кафедра була удостоєна вищої нагороди Виставки досягнень народного господарства СРСР — Диплома Пошани. Видавничу діяльність кафедри на цьому етапі відзначено появою ряду широко відомих монографій, створених під науковим керівництвом Марка Ілліча: «Інтегратори в системах вимірювань» (1966), «Завадостійкість типового тракту виявлення сигналів» (1971), «Проектування акустичних антен і перетворювачів» (1975). Дуже важливими для студентів були створені М.І. Карновським навчально-методичні посібники: «Распространение звука в волновых каналах. Методические указания к курсу Теоретические основы гидроакустики» (1981), «Функция Грина. Методические указания к курсу Теоретические основы гидроакустики» (1984), «Распространение звука в случайно-неоднородной среде. Методические указания по курсу „Теоретические основы гидроакустики“» (1985), «Реверберация моря. Учебное пособие» (1986).

Блискучий лектор, ерудит, тонкий знавець історії, Марк Ілліч Карновський користувався любов’ю та повагою студентів і численних учнів. Громадянська позиція Марка Ілліча в тяжкі роки становлення демократії в Україні завжди викликала захоплення. А його виключна порядність та інтелігентність, глибокі знання і ясність мислення, уміння просто й дохідливо розповідати про найскладніші поняття науки закріпили за ним славу патріарха наукової школи акустиків України, досягнення якої одержали світове визнання.

[:en]

Professor Mark Ilyich Karnovsky graduated from Kyiv Polytechnic Institute in 1935 with a wonderful person, teacher, scientist, doctor of technical sciences, and in 1939 he headed for over forty years the chair of acoustics of the Kiev Institute of Film Engineers (since 1954 the Institute of Film Engineers became a member of the KPI) .

In 1943, MI Karnovsky was awarded the scientific degree of Doctor of Technical Sciences, in 1945 he was approved in the academic rank of professor and worked at the department of acoustics and acoustoelectronics until the last days of life. In 1972 the Problem Laboratory of Hydroacoustics (PLGA) was created on the basis of divisions of two departments. Scientific supervisor of her was appointed MF Volerner, deputy – MI Karnovsky PLGA consisted of two divisions, subordinated to two departments, respectively. During this period, the rise of research work MI Karnovsky at the department actually created the Kiev School of Statistical Hydroacoustics. A characteristic distinction of the department has always been the close connection of its activities with research work carried out in the Problem Laboratory of Hydroacoustics, the Kiev Scientific Research Institute of Hydraulic Devices and other profile organizations of the country. Mark Ilyich Karnovsky was the founder of the KPI Electro Acoustic Faculty.

Marna Ilyich’s fruitful scientific, practical, and pedagogical activity is well-known and acknowledged at us and abroad. Back in 1940-1948, his fundamental work on the directional properties of complex emitters, sound lenses, resonators and sirens appeared. Results of scientific researches MI Karnovsky and lecturers of the department were reported at international, all-union, republican and other conferences, symposiums, schools-seminars, published in many scientific journals. Scientific staffed by M.I. Karnovsky Departments were awarded with medals, diplomas, received hundreds of copyright certificates. In 1974 the department was awarded the highest award of the Exhibition of Achievements of the National Economy of the USSR – the Diploma of Honor. The publishing activity of the department at this stage was marked by the appearance of a number of well-known monographs created under the scientific guidance of Mark Ilyich: Integrators in measuring systems (1966), “The noise immunity of the typical signal detection path” (1971), “Designing acoustic antennas and transducers” (1975 ) Very important for students were MI Karnovsky teaching aids: “Distribution of sound in wave channels. Methodical instructions for the course “Theoretical Foundations of Hydroacoustics” (1981), “Green’s Function. Methodical instructions for the course “Theoretical Foundations of Hydroacoustics” (1984), “Propagation of sound in a randomly inhomogeneous medium. Methodical instructions for the course “Theoretical basis of hydroacoustics” (1985), “Reverberation of the sea. Tutorial “(1986).

The brilliant lecturer, erudite, a fine connoisseur of history, Mark Ilyich Karnovsky enjoyed the love and respect of students and numerous students. Mark Ilich’s civic position in the difficult years of democracy in Ukraine has always been a delight. And his extraordinary honesty and intelligence, deep knowledge and clarity of thinking, the ability to easily and efficiently tell about the most complex concepts of science, secured him the fame of the patriarch of the academic school of acoustics of Ukraine, whose achievements have gained world recognition.

[:]