ПРОГРАМИ ФАХОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на навчання на освітній рівень підготовки магістра за спеціальністю 171 Електроніка

Програма Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД: ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

1. Теоретичні основи акустики

 1. Рівняння стану та рівняння енергії.
 2. Рівняння неперервності.
 3. Рівняння руху (рівняння Ейлера).
 4. Потенціал швидкості та його зв`язок з основними параметрами ідеального середовища.
 5. Хвильове рівняння ( декартов система координат – одномірний та трьохвимірний випадки).
 6. Загальний розв`язок хвильового рівняння (декартові координати). Плоскі хвилі, поняття хвильового вектора.
 7. Загальний розв`язок хвильового рівняння (циліндричніі координати). Циліндричні хвилі.
 8. Загальний розв`язок хвильового рівняння (сферичніі координати).Сферичні хвилі.
 9. Рівняння Гельмгольця.
 10. Загальні типи граничних умов.
 11. Енергетичні характеристики звукових хвиль (густина енергії).
 12. Енергетичні характеристики звукових хвиль (густина потоку потужності,закон збереження звуковоъ енергії).
 13. Нормальне падіння плоских хвиль на границю розділу середовищ (постановка задачі, граничні умови, розв`язок).
 14. Нормальне падіння плоских хвиль на границю розділу середовищ (випадок відбиття звуку).
 15. Нормальне падіння плоских хвиль на границю розділу середовищ (випадок проходження звуку).
 16. Похиле падіння плоских хвиль на границю розділу середовищ (постановка задачі, граничні умови, розв`язок).
 17. Похиле падіння плоских хвиль на границю розділу середовищ (випадок повного проникання звуку).
 18. Тиск, швидкість, потужність в хвилях, що пройшли скрізь границю розділу середовищ при похилому падінні.
 19. Проходження звукової хвилі через плоский шар (перешкодою є інше середовище).
 20. Пульсуюча сфера ( основні співвідношення, розв`язок для тиску та коливальної швидкості).
 21. Пульсуюча сфера ( основні співвідношення, визначення питомого імпедансу).
 22. Опір випромінювання пульсуючої сфери.
  23. Синфазна пара (просторова характеристика при роботі в зонах Фраунгофера та Френеля).
 23. Несинфазна пара (просторова характеристика при роботі в зонах Фраунгофера та Френеля).
 24. Осцилююча сфера ( основні співвідношення, визначення питомого імпедансу).
 25. Осцилююча сфера ( основні співвідношення, розв`язок для тиску та коливальної швидкості).
 26. Опір випромінювання осцилюючої сфери.
 27. Випромінювання звуку циліндром (розв`язок рівняння Гельмгольця в циліндичних координатах).
 28. Основні властивості загального розв`язку рівняння Гльмгольця для випромінюючого циліндра.
 29. Звукове поле пульсуючого циліндричного джерела (визначення тиску та коливальної швидкості).

2. Фізична акустика

 1. Закон Гука.
 2. Вивід рівняння Ламе. Хвильові рівняння.
 3. Природа хвиль типу l та t (повздовжні та поперечні). Поляризація хвиль.
 4. Хвилі в пружному ізотропному напівпросторі. Математична постановка задачі. Наближення в постановці задачі. Визначення ПВ-гармоніки.
 5. Поле, що виникає під дією ПВ-гармоніки.
 6. Хвилі в пружному ізотропному напівпросторі у випадку (просторовий період впливу).
 7. Поверхнева хвиля Релея.
 8. Способи збудження поверхневих хвиль.
 9. Амплітуди хвиль типу l та t, що збуджуються ПВ-гармонікою в товщі матеріалу. Просторово-частотні характеристики середовища.
 10. Ближнє поле випромінювача кінцевих розмірів. Довжина прожекторної зони.
 11. Поле пружних хвиль в дальній зоні випромінювача кінцевих розмірів.
 12. Поглинання хвиль малої амплітуди у в’язко-пружному середовищі.
 13. Тверді середовища. Симетричні хвилі Лемба.
 14. Тверді середовища. Антисиметричні хвилі Лемба.
 15. Рівняння звукових хвиль у середовищі, що рухається.
 16. Хвилі, які виникають в середовищі, що рухається, під дією просторово-часової гармоніки.
 17. Теорема Кірхгофа про зв’язок значень поля в об’ємі і на його поверхні.
 18. Перешкода малих хвильових розмірів, що відрізняється від середовища тільки здатністю стискатися.
 19. Перешкода малих хвильових розмірів, що відрізняється від середовища тільки щільністю.
 20. Рівняння, що описує поширення хвиль у неоднорідному середовищі. Навідні міркування, що дозволяють передбачити форму рішення, за умови, що параметри середовища змінюються повільно.
 21. Підстановка передбаченого рішення в хвильове рівняння неоднорідного середовища і перетворення останнього в систему рівнянь.
 22. Рівняння ейконала і переносу як наслідку хвильового рівняння.
 23. Поняття фронту хвилі і променя. Вивід рівняння променів з рівняння ейконала.
 24. Хвильоводи. Типи граничних умов.
 25. Нормальні хвилі. Їх повздовжня і поперечна структура. Фазова швидкість поширення для шару з двома м’якими границями.
 26. Математична природа функцій, що описують нормальні хвилі. Оператор Штурма-Леувіля, його власні функції і власні числа, їхня роль в описі структури нормальних хвиль.
 27. Поле крапкового гармонійного джерела в плоскому хвильоводі (рішення задачі методом поперечних перерізів).
 28. Застосування формули Кирхгофа для рішення задачі відбиття хвиль. Наближення Кирхгофа.
 29. Відбиття сферичної хвилі від твердого диска при розміщенні локатора на осі диска. Зони Френеля. Радіуси зон Френеля.
 30. Аналіз відбиття сферичної хвилі від твердого диска за допомогою поняття зон Френеля. Залежність амплітуди відбитого сигналу від радіуса диска при фіксованій відстані.

3. Електроакустичні перетворювачі

 1. Класифікація перетворювачів, їх коротка характеристика за класифікаційними ознаками.
 2. Простий механічний осцилятор . Вільні коливання. Вимушені коливання. Енергія коливань. Опір втрат. Частотні залежності потужності та фази.
 3. Метод енергетичних еквівалентів для систем з розподіленими параметрами.
 4. Стрижньові коливальні системи. Рівняння руху та його розв’язки. Вхідний механічний імпеданс. Вільний стрижень. Стрижень з закріпленим кінцем.
 5. Складений двохсекційний стрижень. Вузловий (нейтральний) переріз. Механічні напруги. Механічна добротність.
 6. Два вихідних положення відносно вивчення систем перетворення енергії. Електромеханоакустична система.
 7. Рівняння електромеханічного перетворення.
 8. Режими випромінювання і прийому електромеханічних перетворювачів та їх характеристики: імпеданс, потужність, к.к.д., чутливість.
 9. Енергетичний коефіцієнт електромеханічного зв’язку.
 10. Поздовжні коливання п’єзокерамічного стрижня. Поперечний та поздовжній п’єзоефекти.
 11. Рівняння руху п’єзокерамічного стрижня при поперечному п’єзоефекті. Імпеданс і резонансні частоти вільного стрижня.
 12. Поздовжні коливання п’єзоелектричної пластини по товщині.
 13. П’єзоелектричний стрижень як осцилятор. Коефіцієнт електромеханічної трансформації. Співвідношення між електричними та електромеханічними потужностями перетворювача.
 14. П’єзоелектричний стрижень як система з багатьма ступенями свободи. Енергетичний метод. Рівняння Лагранжа. Типи діючих при перетворенні енергій. Вирази для кожної з діючих енергій. Співвідношення, які випливають з балансу діючих енергій.
 15. Несиметричний стержньовий випромінювач: випромінювач з накладками різної товщини; односторонній випромінювач з одною навантаженою накладкою; четверть хвильовий випромінювач; випромінювач з навантаженою накладкою; півхвильовий випромінювач.
 16. П’єзоелектричні циліндричні перетворювачі. Позитивні якості та недоліки. Розрахункова модель.
 17. Рівняння руху, імпеданс та резонансні частоти ненавантаженого кільця. Електромеханічна схема навантаженого кільця. Розрахункові співвідношення в режимі випромінювання.
 18. Розрахункові співвідношення в режимі прийому. Розрахунки секціонованого циліндричного перетворювача. Конструкція циліндричного перетворювача.
 19. Пластинчасті перетворювачі, які працюють на коливаннях згину. Позитивні якості та недоліки. Принцип дії.
 20. Резонансні частоти пластинчастих перетворювачів. Круглі перетворювачі. Прямокутні перетворювачі.
 21. Сферичний, арочний та поздовжньо-згинний п’єзокерамічні перетворювачі.
 22. Обмеження, які необхідно враховувати при проектуванні та експлуатації перетворювачів.
 23. Вплив кавітації на ЕАП.
 24. Механічна міцність ЕАП.
 25. Електрична міцність ЕАП.
 26. Гранична потужність ЕАП.
 27. Особливості вибору типу перетворювачів.
 28. Особливості вибору форми перетворювачів.
 29. Особливості вибору розмірів перетворювачів.
 30. Вибір активного матеріалу перетворювачів.

4. Прикладна акустика

 1. Конденсаторні мікрофони тиску, градієнту тиску. Управління характеристикою напрямленості.
 2. Акустична чутливість мікрофонів тиску і градієнту тиску.
 3. Основні акустичні характеристики мікрофонів. Чутливість мікрофону.
 4. Акустичні системи. Звукові колонки.
 5. Рупорні гучномовці. Акустичне поле в рупорі.
 6. Розрахунок зовнішнього оформлення гучномовця ( щит, відкритий ящик, закритий ящик, фазоінвертор).
 7. Вхідний опір гучномовця. Внесений опір гучномовця.
 8. Будова і принцип дії електродинамічного дифузорного гучномовця.
 9. Класифікація і основні характеристики гучномовців.
 10. Опір випромінення. Залежність від зовнішнього оформлення (поршень в екрані, без екрану, напівпоршень).
 11. Метод електромеханічних і електроакустичних аналогій.
 12. ХН круглого плоского перетворювача.
 13. ХН прямокутних поршнів.
 14. ХН лінійної еквідистантної групи точкових джерел (приймачів) звуку.
 15. Коефіцієнт вісьової концентрації випромінювачів і приймачів звуку.
 16. Характеристика напрямленості (ХН) випромінювачів і приймачів звуку. Чисельні характеристики ХН.
 17. Звукоізоляція приміщень.
 18. Акустичні звукопоглинаючі матеріали.
 19. Якісний аналіз акустики приміщення за допомогою геометричної теорії.
 20. Основні акустичні вимоги до проектування приміщень різного призначення.
 21. Стандартний час реверберації. Акустичне відношення. Ефективний час реверберації.
 22. Основні акустичні характеристики приміщення в рамках статистичної теорії.
 23. Джерела утворення приголосних звуків. Акустичні характеристики приголосних.
 24. Фонація. Акустичні характеристики голосових звуків.
 25. Акустична модель голосового тракту.
 26. Інтегральна локалізація звуку. Методи стереофонічної звукопередачі.
 27. Гармонічна і мелодична висота тону. Тембр звуку.
 28. Гучність. Гучність складних звуків.
 29. Рівень гучності. Криві рівної гучності.
 30. Теорії слуху і механізм сприйняття звуку.

5. Методи обробки акустичних сигналяв

 1. Нерекурсивні фільтри. Рівняння фільтрації (симетрична та несиметрична форми). Порядок фільтру. Імпульсний відгук та частотна характеристика нерекурсивного фільтру.
 2. Розрахунок нерекурсивних НЧ-фільтрів методом оберненого перетворення Фур’є. Явище Гіббса. Функції вікна.
 3. Розрахунок нерекурсивних ВЧ, смугових та режекторних фільтрів.
 4. Рекурсивні фільтри. Алгоритм рекурсивної фільтрації. Імпульсний відгук та передатна характеристика рекурсивного фільтру.
 5. Розрахунок рекурсивних фільтрів методом частотного перетворення.
 6. Вікно Кайзера та розрахунок нерекурсивних фільтрів за методом Кайзера.
 7. Нерекурсивний диференціюючий фільтр.
 8. Рекурсивний інтегруючий фильтр.
 9. Оптимальні (за Чебишовим) нерекурсивні фільтри.
 10. Перетворення Гільберта та його основні властивості.
 11. Розрахунок перетворення Гільберта за допомогою перетворення Фур’є.
 12. Дискретне перетворення Гільберта.
 13. Чотири форми перетворення Фур’є.
 14. Цифрова фильтрація із застосуванням дискретного перетворення Фур’є.
 15. Функції вікна в дискретному перетворенні Фур’є.
 16. Інтерполяція за допомогою перетворення Фур’є та дописування нулів.
 17. Швидке перетворення Фур’є. Механізм виграшу у кількості арифметичних операцій.
 18. Оцінювання густини ймовірності стадіон. випадк. процесу гістрограмним методом.
 19. Крапкова оцінка математичного чекання СВП та її якість.
 20. Крапкова оцінка дисперсії СВП та її якість.
 21. Інтервальна оцінка математичного чекання СВП.
 22. Інтервальна оцінка дисперсії СВП.
 23. Оцінювання спектру СВП. Сира та модифіковані періодограми.
 24. Оцінювання кореляційної функції СВП. Форми оцінок.
 25. Математичне чекання та дисперсія оцінок кореляційної функції СВП.
 26. Теорема Вінера-Хінчіна. Двосторонній та односторонній спектри потужності.
 27. Кореляційна функція та спектр потужності гармонічного процесу із випадковою початковою фазою.
 28. Кореляційна функція та спектр потужності білого шуму із спектром, обмеженим за частотою.
 29. Механізм виявлення гармонічного сигналу на тлі шуму шляхом кореляційної обробки.
 30. Оцінювання спектру СВП. Оцінки Бартлета та Уелча.

Повний текст програми комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра “Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації”.

Програма Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД: ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

1. Теорія електричних кіл

 1. Властивості та параметри лінійних резистивного, індуктивного, ємнісного елементів.
 2. Ідеальні незалежні джерела напруги та струму – властивості та параметри.
 3. Закон Ома. Перший та другий закони Кірхгофа. Баланс потужності.
 4. Сутність методу еквівалентних перетворень. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання елементів. Розподілювачі напруги та струму. Перетворення з’єднань типу «зірка» в «трикутник» і навпаки.
 5. Принцип суперпозицій. Теорема накладання.
 6. Теорема про еквівалентний генератор: теореми Тевенена та теорема Нортона.
 7. Теорема компенсації або заміщення.
 8. Теорема взаємності та оборотності.
 9. Умова передавання максимальної потужності до приймача.
 10. Метод контурних струмів.
 11. Режими роботи динамічних кіл.
 12. Розрахунок перехідних процесів класичним методом. Основні положення класичного методу.
 13. Незалежні та залежні початкові умови.
 14. Сутність та особливості операторних методів аналізу.
 15. Компонентні рівняння лінійних резистивного, ємнісного та індуктивного елементів в операторній формі.
 16. Перехідні процеси в RC і RL колах 1-го порядку при комутації джерел постійного сигналу за нульових початкових умов.
 17. Перехідні процеси в RC і RL колах 1-го порядку при комутації джерел постійного сигналу за ненульових початкових умов.
 18. Перехідні процеси в RC і RL колах 1-го порядку при комутації джерел гармонічного сигналу.
 19. Діаграма стійкості лінійного динамічного кола.
 20. Часові характеристики лінійного динамічного кола: перехідна та імпульсна.
 21. Типові види перехідних характеристик. Основні параметри перехідних характеристик та способи їх визначення.
 22. Постановка задачі аналізу усталеного гармонічного режиму.
 23. Зовнішні та енергетичні характеристики резистивного, ємнісного та індуктивного елементів в усталеному гармонічному режимі.
 24. Основні положення символічного методу аналізу усталених гармонічних режимів.
 25. Передавання максимальної потужності від джерела до приймача гармонічних сигналів.
 26. Комплексна частотна функція. Види частотних характеристик.
 27. Частотні характеристики RC і RL кіл першого порядку.
 28. Частотні характеристики коливальних контурів.
 29. Взаємозв’язок частотних і часових характеристик.

2.  Системи радіо- та телевізійного мовлення

 1. Намалювати узагальнену схему телевізійної системи та коротко пояснити принципи функціонування.
 2. Пояснити послідовність перетворення зображення у процесі його передавання до екрану телевізора.
 3. Пояснити що таке розгортка зображення і якими параметрами її характеризують. Що таке телевізійний растр?
 4. Намалювати поле зображення і пояснити відмінності між прогресивною та черезрядковою розгортками. Яку розгортку застосовують в аналоговій телевізійній системі і чому.
 5. Пояснити відмінності між первинним сигналом зображення, сигналом яскравості та повним ТВ сигналом системи монохромного телебачення.
 6. Намалювати спрощену сигналограму радіочастотного телевізійного сигналу та пояснити особливості застосування позитивної та негативної амплітудної модуляції.
 7. Пояснити, що таке роздільна здатність зору та телевізійної системи, в яких одиницях вимірюють?
 8. Пояснити, яку структуру спектру має телевізійний сигнал? В яких системах використовують особливості цієї структури.
 9. Навести способи модуляції, які використовують в аналогових системах радіо та телевізійного мовлення, пояснити для передавання яких сигналів їх використовують.
 10. Навести та пояснити спільні принципи організації аналогових систем кольорового телебачення.
 11. Навести схему світлоділення та пояснити, чому застосування різницевих колірних сигналів призводить до скорочення сигнального потоку та рівня завад на зображенні.
 12. Пояснити, які сигнали і чому обрано для передавання у системах кольорового телебачення.
 13. Навести схему світлоділення та пояснити як здійснюють баланс білого у відео системах.
 14. Пояснити схеми реалізації адитивного способу формування кольорів.
 15. Навести та пояснити характеристики колірного сприйняття.
 16. Пояснити принципи побудови та властивості колірної моделі RGB.
 17. Пояснити, яким чином розраховують зону обслуговування телевізійного передавача.
 18. Навести загальну схему мережі телевізійного мовлення та пояснити принципи її функціонування.
 19. Навести та пояснити структурну схему мережі звукового мовлення.
 20. Пояснити принципи нормування якісних показників трактів звукового мовлення.
 21. Пояснити принципи побудови діаграми рівнів сигналів звукового мовлення.
 22. Пояснити сутність поняття «захисне відношення» на високій та низькій частоті та взаємозв’язок між ними.
 23. Пояснити які статистичні характеристики умов приймання радіосигналу використовують для визначення зони обслуговування радіомовної станції.
 24. Навести перелік та дати загальну характеристику розподілу радіочастот мереж звукового радіомовлення на діапазони відповідно до міжнародних угод.
 25. Принципи організації та характеристики радіомовлення в діапазоні коротких хвиль.
 26. Принципи організації та загальні характеристики системи стереофонічного мовлення з полярною модуляцією. Навести та пояснити структуру спектру радіосигналу.

3. Цифрові технології в телебаченні та кінематографії

 1. Пояснити, що означають записи «4:2:2», «4:2:0», «4:1:1», що характеризують формат дискретизації телевізійних сигналів.
 2. Пояснити, що таке паралельний та послідовний відеоінтерфейси.
 3. Обґрунтувати необхідність стиснення відеоданих в цифровому телебаченні. Навести види надлишковості ТВ сигналу та способи їх усунення.
 4. Пояснити, що означає термін «гібридне кодування» стосовно стандартів MPEG-1та MPEG-2. Описати властивості кадрів, що входять до GOP.
 5. Обґрунтувати необхідність перестановки кадрів в GOP перед кодуванням в стандартах MPEG-1та MPEG-2. Дати означення макроблоку та навести його склад для сигналів Y, CR, CB.
 6. Коротко пояснити кодування макроблоків І-кадрів в кодері   MPEG-2, розкрити призначення основних етапів кодування.
 7. Пояснити використання передбачення з оцінкою руху під час кодування макроблоків Р, В-кадрів в кодері MPEG-2.
 8. Пояснити формування транспортного потоку MPEG-2.
 9. Описати узагальнену структуру кодера звукової інформації в стандартах MPEG-1та MPEG-2.
 10. Пояснити спільні та відмінні риси рівнів (Layers) кодування звукової інформації в стандартах MPEG-1 та MPEG-2.
 11. Розкрити призначення психоакустичної моделі.
 12. Дати означення відео- та аудіооб’єктів, аудіовізуального об’єкту, сцени та площини відеооб’єкту в MPEG-4.
 13. Розкрити принципи кодування відеооб’єктів складної форми в MPEG-4 (Content Based Coding).
 14. Пояснити відмінності між відеокодерами MPEG-4 Part 2 та H.264/AVC.
 15. Пояснити принципи забезпечення умовного доступу для платного перегляду ТВ програм на прикладі трирівневої схеми.
 16. Навести оптичну схему LCD-проектора та принцип дії LCD-матриці.
 17. Навести оптичну схему D-ILA-проектора та структуру LCOS-матриці.
 18. Навести оптичну схему DLP-проектора з одним DMD-модулятором та принцип дії DMD-матриці.
 19. Пояснити принципи формування та сприйняття людиною стереозображення. Розкрити принципи функціонування системи формування стереозображення на екрані телевізора за допомогою окулярів з активним затвором.
 20. Пояснити роботу систем формування стереозображення на екрані телевізора за допомогою поляризаційних окулярів та з використанням автостереоскопічних дисплеїв.
 21. Пояснити принципи стереоскопічної кінопроекції за технологією IMAX 3D.
 22. Пояснити принципи стереоскопічної кінопроекції за технологією Real D від компанії Sony.
 23. Пояснити принципи стереоскопічної кінопроекції за технологією XPAN-D.
 24. Пояснити принципи стереоскопічної кінопроекції за технологією Dolby 3D.
 25. Дати означення відеомонтажу. Навести та пояснити схеми лінійного відеомонтажу з двома та трьома відеомагнітофонами.
 26. Дати означення нелінійного відеомонтажу. Навести та пояснити одно- і двопотокову архітектуру систем нелінійного відеомонтажу.
 27. Дати означення поняттям кліп, перехід, послідовність, відеоефект та ефект відеопереходу. Характеристика програмного забезпечення для відеомонтажу та створення візуальних ефектів.
 28. Дати означення композитингу. Поняття альфа каналу та маски. Пояснити принципи відеокомпозитингу у випадку: а) двох відеозображень, одне з яких відзняте на синьому (зеленому) фоні, а друге має слугувати новим фоном; б) двох відеозображень, якщо одне з них є CGI-зображенням переднього плану.

4. Технічні засоби кінематографії

 1. Основні поняття та визначення кінотехніки.
 2. Особливості створення сучасних кінофільмів. Особливості обробки зображення на основі підходу Computer Generated Imaginery.
 3. Методи композитингу.
 4. Етапи отримання віртуальних зображень. Особливості захоплення руху. Види Motion Capture.
 5. Морфінг та варпінг при перетворенні зображень у кіно. Етапи отримання комп’ютерних зображень в кіно.
 6. Цифровий кінематограф. Аналіз аналогових технологій в кіно, та їх недоліки. Система Cinema Connect.
 7. Якість сучасного кінопоказу, основні параметри. Визначення роздільної здатності зображення. Формати зображення в кіно.
 8. ПЗЗ-матриці та їх використання в кінотехніці. Фізичні принципи конструкції.
 9. Підходи до оцінки яскравості екрану кінотеатру.
 10. Схема електронного кінематографу без плівки. Основні ключові етапи реалізації.
 11. Принципи шифрування кінофільмів. Схема організації цифрового потоку даних в електронному кінотеатрі.
 12. Особливості захисту фільмів від несанкціонованого доступу. Типи ключів.
 13. Звукові формати в цифровому кіно. Цифрові аудіо входи.
 14. Апаратура електронного цифрового кінопоказу. Поняття DCP-пакету. Цифровий сервер, кінопроектор, IMB-блок. Мережа Dolby Digital Cinema.
 15. Способи та пристрої створення зображення на екрані цифрового кінотеатру. Вимоги до систем відтворення та проекції та вимоги до екрану. Вимоги до цифрового кінопоказу на основі DCI. Цифровий кінопрокат.
 16. Основні світлотехнічні параметри. Поняття кольоровості. Способи оцінки контрастності зображення.
 17. Технології проекції кольорового зображення на екран сучасного кінотеатру.
 18. Лазерні проектори. Будова лазера. Параметри та особливості конструкції.
 19. Медіархіви для цифрового кіно. Основні технології RAID-доступу. Дискові підсистеми зберігання даних.
 20. Основне кіно технічне обладнання у сучасному багатозальному кінотеатрі.
 21. Особливості перетворення 2D в 3D-зображення. Поняття стереоскопічного паралаксу та його види. Види рігів.
 22. Сучасні формати 3D-кінопоказу. Принципи функціонування. Пасивні та активні системи стереопроекції.
 23. Пристрої перетворення кіно зображення в відеосигнал. Основні типи телекіно датчиків та фільм-сканерів.
 24. Апаратні реалізації систем відновлення кінофільмів.
 25. Технологія “360-відео”. Сферичні та циліндричні зображення. Апаратні особливості зйомки “360-відео”.
 26. Системи віртуальної реальності при створенні кіно.
 27. 4D-кінотеатр. Особливості реалізації. Сенсорні технології в кіно.
 28. Геометричні трансформації в кіно. Зсув, обертання, масштабування, нахил, зміщення кутів. 3D Motion tracking.
 29. Артефакти оптичних систем кінокамер. Артефакти світлореєструючих поверхонь знімальних камер.

Повний текст програми комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра “Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей”