Мета сертифікатної програми

Поглиблення базових і формування спеціальних знань, вмінь і навичок з електроніки, програмування, безпроводових технологій та технологій Інтернету речей, підготовка висококваліфікованих фахівців для розробки, конструювання та забезпечення функціонування електронних охоронних комплексів приміщень та об’єктів.

Особливості участі слухачів Сертифікатної програми

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського (освітньої програми «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей») так і зовнішні слухачі. Зовнішні слухачі зобов’язані пройти комплексне тестування для перевірки базових знань за освітньою програмою «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей». Успішне тестування свідчитиме про готовність студента до опанування освітніх компонентів сертифікатної програми. Сертифікатна програма розрахована на студентів 3-4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.

Перелік освітніх компонентів

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю
Нормативні освітні компоненти
Схемотехніка 4,5 екзамен
Конструювання та технології виробництва апаратури реєстрації інформації 5 Залік
Мікропроцесори та мікроконтролери в інформаційних системах 5,5 екзамен
Вибіркові освітні компоненти
Безпроводові технології Інтернету речей 4 Залік
Спеціальні мови програмування для вбудованих систем 4 Залік
Основи проектування систем Інтернету речей 4 Залік

Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми – 27 кредитів ЄКТС

Нормативна документація