Посада: професор
Стаж роботи: 16 років
Наукова ступінь: д.т.н.
Вчене звання: професор
Електронна пошта:
am.prodeus@aae.kpi.ua

1972 року закінчив з відзнакою КПІ за спеціальністю “Електроакустика й ультразвукова техніка”. 1975 року закінчив аспірантуру Київського політехнічного інституту . З 1975 по 2001 рік працював у Київському НДІ гідроприладів. 1982 року захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.01 “Теоретичні основи радіотехніки”. 1997 року здобув учене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю “Автоматизовані системи керування і прогресивні інформаційні технології”. 1998 року одержав сертифікат про закінчення курсу за програмою “Ірідодіагностика” при медичному інституті Української Асоціації народної медицини.

Працює в КПІ: з 1997 р. – робота за сумісництвом, з 2001р. по теперішній час – штатний співробітник кафедри акустики та акустоелектроніки. 2007 року здобув учене звання доцента. 2012 року захистив дисертацію доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.08 “Прикладна акустика і звукотехніка” та посів посаду професора кафедри. 2013 року одержав вчене звання професора. З 2015 року член Американскої асоціації з науки та технологій (American Association for Science and Technology)

Наукові інтереси:

 • цифрова обробка сигналів й зображень
 • застосування спектрального аналізу в задачах розпізнавання образів
 • комп’ютерна підтримка прийняття рішень (експертні системи)
 • комп’ютерна обробка мовленнєвих та музичних сигналів (задачі аналізу та синтезу)
 • мультимедійні технології
 • дослідження ймовірнісних характеристик мовленнєвих сигналів
 • акустична експертиза каналів мовленнєвої комунікаії
 • методи та алгоритми кодування мовленнєвих сигналів
 • методи та алгоритми корекції мовленнєвих сигналів
 • автоматичне розпізнавання мовлення

Інженерний досвід:

 • розробка алгоритмів функціонального програмного забезпечення цифрових обчислювальних комплексів спеціального призначення (для задачі розпізнавання образів)
 • розробка прикладного програмного й апаратно-програмного забезпечення для рішення задач підтримки прийняття рішення в медицині, психології й освіті (розроблено 9 інформаційно-довідкових і експертних систем, у тому числі – для ірідодіагностики, гомеопатії, рефлексодіагностики, лікувальної фізкультури, психології)
 • керівництво кількома науково-дослідними роботами
 • участь у виконанні ряду науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Дисципліни, які викладає:

 • Методи обробки акустичних сигналів
 • Обробка зображень у медицині
 • Акустичні інформаційні системи
 • Комп’ютерні акустичні системи
 • Пристрої реєстрації та відображення інформації

Навчальні посібники:

 • навчальний посібник “Експертні системи в медицині”
 • електронний навчально-методичний посібник “Електронний атлас ірідолога. Частина 1. Ірідогенетичні синдроми”
 • електронний навчально-методичний посібник “Електронний атлас ірідолога. Частина 2. Ірідологічні симптоми”, методичні вказівки з виконання лабораторних робіт із дисципліни “Експертні системи в медицині”
 • електронний навчальний посібник “Комп’ютерна обробка сигналів та сображень в ірідодіагностиці”
 • електронний навчальний посібник “Акустичні інформаційні системи”
 • електронний навчальний посібник “Методи обробки акустичних сигналів. Частина 1. Цифрова обробка сигналів”
 • електронний навчальний посібник “Методи обробки акустичних сигналів. Частина 2. Статистична обробка сигналів”
 • монографія “Акустична експертиза каналів мовної комунікації”
 • навчальний посібник “Комп’ютерна обробка акустчних сигналів”

Теми бакалаврських робіт:

 • Дослідження алгоритмів створення звукоих ефектів на електрогітарі
 • Дослідження можливості створення людино-машинної системи діагностики автомобіля
 • Дослідження можливості підвищення точності вимрювання параметрів кровотоку в системах доплерівської ехографії
 • Кодування-декодування акустичних сигналів в системах просторового озвучення
 • Дослідження можливостей коректного розрахунку розбірливості мови при малих відношенях сигнал-завада
 • Застосування мультимедійних технологій при створенні веб-сторінок
 • Обробка ЛЧМ-сигналів в задачі виявлення сигналів на тлі перешкод
 • Обробка тональних сигналів в задачі виявлення сигналів на тлі перешкод
 • Дослідження фазових вокодерів
 • Оцінювання розбірливості мови модуляційним методом
 • Кодування звуку при створенні музичних та відео- файлів
 • Оцінювання та розрахунок розбірливості української мови
 • Підготовка мовних сигналів для навчання системи розпізнавання української мови

Теми магістерских робіт:

 • Новий метод синтезу нерекурсивних фільтрів
 • Стеганографічні методи захисту акустичної інформації
 • Дослідження алгоритмів корекції мовних сигналів, що маскуються завадами
 • Дослідження якості розпізнавання української мови за допомогою інструментарію НТК
 • Кодування-декодування акустичних сигналів у системах просторового звучання
 • Оцінювання обєму кровотоку в системах доплерівської ехографії
 • Оцінювання індексів кровотоку в системах доплерівської ехографії
 • Акустична експертиза приміщень
 • Об’єктивні та суб’єктивні методі оцінювання розбірливості мови

Чотири магістерські роботи були відзначені дипломами І та ІІ ступеню на конкурсі факультету на кращу магістерську атестаційну роботу.

Має 155 наукових публікацій. З них – 111 наукових статей, 1 монографія, 2 навчальних посібника, 36 науково-технічних звітів, 6 авторських свідоцтв на винахід.

Перелік наукових публікацій за останні 5 років:

Веб-сторінка: http://aprodeus.narod.ru

Електронна пошта: aprodeus@gmail.comprodeus99@mail.ru

ICQ: 242525012       Skype: Arkadiy2005

Position: Professor
Work experience: 16 years
Degree: Ph.D.
Academic rank: professor
Email: am.prodeus@aae.kpi.ua

In 972 he graduated with honors from the KPI, specializing in electro-acoustics and ultrasound technology. In 1975 he graduated from the Kyiv Polytechnic Institute. From 1975 to 2001 he worked at the Kyiv Research Institute of Hydraulic Devices. In 1982 he defended the dissertation of the candidate of technical sciences on the specialty 05.12.01 “Theoretical fundamentals of radio engineering”. In 1997, he received the title of Senior Researcher in the specialty “Automated Control Systems and Progressive Information Technologies”. In 1998 he received a certificate of completion of the course under the program “Iridodiagnostics” at the medical institute of the Ukrainian Association of Traditional Medicine.

Works in the KPI: since 1997 – work part-time, since 2001. For the present time – full time employee of the department of acoustics and acoustoelectronics. In 2007 he received the title of associate professor. In 2012 he defended the dissertation of the Doctor of Technical Sciences in the specialty 05.09.08 “Applied acoustics and sound engineering” and took the post of professor of the department. In 2013 I received the academic title of professor. From 2015, a member of the American Association for Science and Technology (American Association for Science and Technology)

Scientific interests:

 • digital processing of signals and images
 • application of spectral analysis in problems of image recognition
 • computer support for decision making (expert systems)
 • computer processing of speech and musical signals (problems of analysis and synthesis)
 • multimedia technologies
 • investigation of probabilistic characteristics of speech signals
 • acoustic examination of speech communication channels
 • methods and algorithms for coding speech signals
 • methods and algorithms for correction of speech signals
 • automatic speech recognition

Engineering experience:

development of algorithms of functional software of digital computing complexes of special purpose (for the problem of image recognition)
development of applied software and hardware-software for solving the problems of decision support in medicine, psychology and education (9 information and reference and expert systems, including for iridodiagnostics, homeopathy, reflexology, medical physical education, psychology)
management of several research work
Participation in the execution of a number of research and development work
Disciplines that teach:

 • Methods of acoustic signal processing
 • Image processing in medicine
 • Acoustic information systems
 • Computer speakers
 • Devices for recording and displaying information

Tutorials:

 • tutorial “Expert Systems in Medicine”
 • Electronic teaching aids “Electronic atlas of iridologist – Part 1. Iridogenetic syndromes”
 • electronic teaching aids “Electronic atlas of iridologist – Part 2: Iridological symptoms”, methodical instructions for laboratory work on
 • discipline “Expert systems in medicine”
 • e-learning manual “Computer processing of signals and collections in iridodiagnostics”
 • e-learning manual “Acoustic Information Systems”
 • Electronic Tutorial “Methods for Acoustic Signal Processing – Part 1: Digital Signal Processing”
 • Electronic Training Manual “Methods for Acoustic Signal Processing – Part 2: Statistical Processing of Signals”
 • monograph “Acoustic examination of channels of speech communication”
 • tutorial “Computer processing of acoustic signals”

Bachelor Thesis Topics:

 • Research of algorithms for creating sound effects on an electric guitar
 • Investigation of the possibility of creating a machine-engine diagnostic system for a car
 • Investigation of the possibility of increasing the accuracy of blood flow parameters melting in Doppler echography systems
 • Encoding-decoding of acoustic signals in systems of spatial sounding
 • Investigation of possibilities of correct calculation of legibility of speech at small ratios of signal-interference
 • The use of multimedia technologies when creating web pages
 • Processing of LCHM signals in the task of detecting signals against obstacles
 • Processing of tone signals in the task of detecting signals against obstacles
 • Investigation of phase vocoders
 • Estimation of legibility of the language by the modulation method
 • Sound encoding when creating music and video files
 • Estimation and calculation of legibility of the Ukrainian language
 • Preparation of speech signals for the teaching of the Ukrainian language recognition system

Themes of master’s works:

 • New method for synthesizing non-recursive filters
 • Steganographic methods of acoustic information protection
 • Investigation of algorithms for correction of speech signals masked by noise
 • Study of the quality of recognition of the Ukrainian language with the help of NTC tools
 • Encoding-decoding of acoustic signals in spatial sound systems
 • Evaluation of the volume of blood flow in Doppler echography systems
 • Evaluation of blood flow indexes in Doppler echography systems
 • Acoustic examination of premises
 • Objective and subjective methods for assessing legibility
 • Four master’s degrees were awarded with diplomas I and II degrees at the competition for the best master’s degree work.

Has 155 scientific publications. Of these – 111 scientific articles, 1 monograph, 2 textbooks, 36 scientific and technical reports, 6 copyright certificates for the invention.

List of scientific publications in the last 5 years:

Веб-сторінка: http://aprodeus.narod.ru

Електронна пошта: aprodeus@gmail.comprodeus99@mail.ru

ICQ: 242525012       Skype: Arkadiy2005