Спеціальность та освітня програма, за якими оголошується прийом на навчання за рівнем «Магістр»:

Спеціальність

Освітня програма

171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Перелік дисциплін комплексного випробування:

1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів

Строки прийому та перелік документів на навчання за рівнем “Магістр”

Прийом документів

1 липня – 2 серпня: ауд.152, корп.16
Вступні випробування

05-09.07.2019 – перший етап
вступних екзаменів

05-09.08.2019 – другий етап
вступних екзаменів

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення Не пізніше 11 серпня;
Рейтинговий список – не пізніше 10 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення Не пізніше 13-00, 14 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб Не пізніше 13-00, 16 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням Не пізніше 15 серпня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб Не пізніше 17 серпня

Вступники на 1-й курс рівня вищої освіти “магістр” мають подавати наступні документи:

 1. Заява, яку вступник запонює власноруч
 2. Оригинали та копії диплому бакалавра та додатку до нього
 3. Оригінал та копії 3-х сторінок паспорту (1,2 та реєстрація) 
 4. Оригінал та копія ідентифікаційного коду
 5. 4 фотокарток 3х4
 6. Творчі досягнення: ксерокопії публікацій (статті, доповіді на конференціях) – ТІЛЬКИ титульна сторінка збірника+зміст+перша сторінка публікації
 7. Військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.
Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації підготовки магістра за спеціальністю 171 “Електроніка”
Програма додаткового випробування для вступу на програму Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації підготовки магістра за спеціальністю 171 “Електроніка”

Фрагмент “Положення про прийом на навчання…”:

§1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.  Прийом на підготовку  ступеня  магістра  за певною спеціальністю (спеціалізацію) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються  також  особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста  за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб. 
2.  Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра  та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю  (напрямом підготовки),  лише  за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань… 
3.  На навчання для здобуття ступеня бакалавра  КПІ  ім. Ігоря Сікорського приймає  на  перший курс  (за індивідуальними програмами підготовки)  осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста .  
4. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому)…

Результати екзаменів за програмами підготовки магістрів

[:en]

Specialties and specialization, which are announced for admission to study at the level of “Master”:

Specialty

Educational program (specialization)

171 Electronics Acoustic electronic systems and technologies for the processing of acoustic information

List of disciplines of complex testing:

1. Theoretical basis of acoustics
2. Physical acoustics
3. Electroacoustic converters
4. Applied acoustics
5. Methods of processing acoustic signals

The terms of admission and the list of documents for studying at the level of “Master”

Reception of documents

July 2 – August 3: Aud.152, Building 16
Introductory tests (First wave) 07.07, 9:00, auditorium 114 (12 corps) – additional exam for bachelors of other specialties

9 July, 9:00, Aud. 412 (12 corps) – foreign language (English)

10.07, 9:00, auditorium 712 (07 corps) – foreign language (gm.)

12.07, 10:00, auditorium 431 (12 corps) – professional exam

Applicants for the 1 st year of the higher education level “Master” must submit the following documents:

 1. Statement, which the entrant pays own
 2. Originals and copies of a bachelor’s degree and an appendix to it
 3. Original and copies of 3 pages of the passport (1.2 and registration)
 4. Original and copy of identification code
 5. 4 photos 3×4
 6. Creative achievements: photocopies of publications (articles, reports at conferences) – only the title page of the
 7. collection and the first page of publication
 8. Military document (for boys, original and copies)
 9. Copies are certified at the selection boards of the faculties and institutes in the presence of the original. To submit documents to the selection boards, you must leave copies of the documents.
Integrated Professional Testing Program for admission to the Master’s program in specialty 171 “Electronics”
Additional testing program for admission to the Master’s program in specialty 171 “Electronics”

Fragment “Regulations on admission to study …”:

§1. TERMS
1. Admission for the master’s degree in a specialty (specialization) is carried out on the basis of the obtained degree of bachelor’s degree. Persons who have acquired an educational qualification level of a specialist are also admitted to study for obtaining a Master’s degree. Persons who have completed the educational qualification of a specialist in a state or regional order may obtain a master’s degree only at the expense of individuals and legal entities.
2. Admission to the preparation of a master’s degree on the basis of a bachelor’s degree, a master’s degree and an educational-qualification level of a specialist, acquired by another specialty (direction of preparation), only on condition of successful passage of additional entrance examinations …
3. To study for obtaining a bachelor’s degree in KPI them. Igor Sikorsky takes the first year (according to individual training programs) of persons who have received the educational qualification of a junior specialist.
4. Persons who enter a bachelor’s degree on the basis of the educational qualification level of a junior specialist may be enrolled in state orders only in the case of admission to the same or a relative within the field of specialty knowledge, as well as on the specialty specified in the list of specialties, which special support is provided (Annex 2 to the Acceptance Terms) …

The results of examinations for the programs of masters training

[:]